Sempai Timothy Meaux, 3rd Dan
 
Karate Kicks Oberlin
 
Keichu Isshogai Ryu Nintai Do Shorin Ryu Dojo
 Oberlin, Louisiana

 SanDan -  Jin Iai Jitsu

 

 

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page