Soke-Dai Brandon Wiley, 7th Dan
 
Nintai Do Matsumura
Shorin Ryu

 Nintai Do Shorin Ryu Dojo
 Alexandria, Louisiana

 Recipient of the "B.O.B." Award

 7th Dan - Nintai Do Matsumura Shorin Ryu Karate Jutsu

 7th Dan - Nintai Do Kobudo

 7th Dan - Nintai Do Aiki Te

 1st Dan - Iai Do

 

 

 

 

 

 

 

                                          Back to Outstanding Instructor Page